SSC RESULTS

Sl. No. Year Name of the Topper student % of Marks Scored Students Appeared % of Result
1 2002-03 SNEHA KRISHNAN 90.13 64 100
2 2003-04 MUTTIKAL JOSMY JOSE 90.66 89 100
3 2004-05 NAIR DHANASREE RADHAKRISHNAN 91.46 107 100
4 2005-06 SANJEEV MURALIKRISHNAN 91.06 132 100
5 2006-07 GILDA HRISHIKESH VISHNU 91.07 132 99
6 2007-08 ACHARYA PALASH VADIRAI 94.00 140 99
7 2008-09 POOJARY SHRUTI NARAYAN 94.92 133 100
8 2009-10 KENI JOSEPH SEBASTIAN 98.91 140 100
9 2010-11 ANJALI SREESHARAN 95.82 144 100
10 2011-12 PILLAI VIKASH JANAKIRAMAN 95.09 145 100
11 2012-13 GALA PRIYAL DEEPAK SHANBHAG POOJA PRABHAKAR 96.36 151 100
12 2013-14 PATIL SHIBANI SINGH 93.60 145 100
13 2014-15 SUVARNA AIKYA VINOD 95.60 170 100
14 2015-16 UNNATI SHAH BHAVEN 95.60 175 100
15 2016-17 AMOGH RAKESH &CHITNIS SHUBHAM AMIT 96.20 175 100
16 2017-18 MISHRA SONI PRADEEP 95.20 168 100
17 2018-19 ANUSHREE VIJAYKUMAR PILLAI 95.00 164 100
18 2019-20 AAYUSHI RAJU SANGHAVI 96.40 175 100
19 2020-21 SOMANSHU NARENDRA MAHAJAN 93.80 153 100
20 2021-22 PATIL BEEJASANI SHRIKANT 97.40 182 100